Home | Novidades  | Revistas  Nossos LivrosLinks Amigos

Universidade Autônoma de Barcelona
- Breve Resenha Histórica a Título de Apresentação

(Orig.: Breu ressenya històrica, http://www.uab.es/historia.htm. Equipe WWW de l'Oficina d'Informació UAB. Trad.: L. Jean Lauand)

 

Uma Universidade jovem

A Universidade Autônoma de Barcelona foi fundada em 1968 e é, portanto, uma universidade jovem, mas sua curta história é marcada por um ritmo relativamente acelerado.

Seus primeiros anos coincidem com o último período da ditadura franquista e com a transição para a democracia, o que levou a UAB a enfrentar, durante sua consolidação, muitos obstáculos tanto do ponto de vista econômico - pela escassez de recursos destinados à universidade - quanto do ponto de vista político, pela determinação de contribuir para a recuperação democrática do país.

Durante sua existência, a UAB tornou-se uma instituição de vanguarda na luta pela autonomia universitária: em 1976 o campus de Bellaterra é o cenário onde surge a chamada "Declaração de Bellaterra".

As mudanças políticas e seus reflexos na educação pela promulgação da "Lei orgânica da reforma universitária" (1983) favoreceram o surgimento de mudanças estruturais e a obtenção de um grau de autonomia que permitiu que cada universidade elaborasse seus próprios estatutos e começasse a desenvolver um novo projeto próprio e peculiar de acordo com sua maneira de conceber o ensino superior e de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa e encarar o desafio da integração em uma sociedade avançada.

Por outro lado, o crescimento e a expansão da metrópole, da rede de estradas e o desenvolvimento industrial e tecnológico da comarca de Vallès na década de oitenta, situaram a UAB no centro nevrálgico de um dos principais pólos de desenvolvimento da Catalunha.

Uma universidade completa

O campus de Bellaterra emoldura uma universidade com todas as faculdades e escolas das diversas áreas. Situado no limite municipal de Cerdanyola del Vallès, está muito bem comunicada - por estradas e ferrovias - com Barcelona e com as comarcas vizinhas. A UAB é uma universidade completa e com campus próprio.

No momento de sua fundação, a Autònoma foi dotada de quatro faculdades: Filosofia e Letras, Medicina, Ciências e Ciências Econômicas e Empresariais.

Três anos depois (1971), surgem as faculdades de Direito e de Ciências da Informação, a atual Faculdade de Ciências da Comunicação. Em 1982 foi criada a Faculdade de Veterinária.

A primeira faculdade criada por decisão da Generalitat, uma vez assumidas as competências estatutárias em matéria de ensino superior, foi a de Ciências Políticas e de Sociologia, que começou sua atividade docente em 1986. Em 1990, a Seção de Psicologia transforma-se em faculdade.

Paralelamente vão-se constituindo diversas "escolas universitárias" que completam os centros docentes do campus de Bellaterra: a Escola Universitària de Traductors i d'Intèrprets (1972) e a Escola Universitària de Mestres "Sant Cugat" (1973), que no ano letivo de 1992-1993 se constituem como faculdades: Facultat de Traducció i d'Interpretació e Facultat de Ciències de l'Educació.

Finalmente, integram-se à UAB também as escolas universitárias de Estudis Empresarials e de Informàtica da cidade de Sabadell.

No ano letivo de 1992-1993, a atual configuração do campus de Bellaterra se completa com a abertura da Vila Universitària, um complexo residencial que facilita a dedicação acadêmica de alunos e professores e enriquece a convivência. Na Vila Universitària, encontra-se a Escola Superior de Hotelaria da Catalunha e o Hotel-escola Campus.

 

Uma universidade com pesquisa de ponta

A Autònoma é pioneira na promoção de pesquisas, daí seu grande esforço para estabelecer no campus diversos institutos e centros especializados em pesquisa: o Centre Nacional de Microelectrònica, o Laboratori General d'Assaigs i d'Investigacions de la Generalitat de Catalunya, o Institut d'Anàlisi Econòmica, o Centre d'Estudis Demogràfics, o Institut de Biologia Fonamental "Vicent Villar i Palasí", o Institut Universitari d'Estudis Europeus, o Institut de Física d'Altes Energies, etc.

Tal tarefa é tanto mais necessária por se tratar de uma publicação eletrônico-impressa pioneira em Ciências Humanas em nosso meio e que, por vocação, está sempre aberta a experiências e inovações.


Breu ressenya històrica

Una universitat jove

La Universitat Autònoma de Barcelona fou fundada l'any 1968. És, doncs, una universitat jove, però la seva curta història ha tingut un ritme relativament accelerat. Els seus primers anys van coincidir amb l'últim període de la dictadura franquista i amb el temps de transició cap a la democràcia, i, per tant, la Universitat Autònoma va haver d'afrontar, durant la seva consolidació, molts obstacles, tant de caire econòmic, per la migradesa dels recursos que els governs destinaven a les universitats, com de caire polític, per la seva voluntat de contribuir a la recuperació democràtica del país.

Durant la seva existència, l'Autònoma ha esdevingut una institu ció capdavantera en la lluita per l'autonomia universitària; ja l'any 1976, el campus de Bellaterra va ser l'escenari d'on va sorgir l'anomenada Declaració de Bellaterra.

El canvi polític i la seva concreció en el camp educatiu mitjançant la promulgació de la Llei orgànica de reforma universitària (1983) han afavorit el sorgiment de canvis estructurals a les universitats, i l'assoliment d'un grau d'autonomia que ha permès que cada universitat hagi elaborat els seus estatuts i hagi començat a desenvolupar un nou projecte peculiar i diferenciat, d'acord amb la seva manera de concebre l'ensenyament superior i de contribuir al desenvolupament de la recerca al nostre país i a afrontar el repte que planteja la integració en una societat avançada.

D'altra banda, el creixement i l'expansió de la metròpoli, la creació i la millora de la xarxa d'autopistes i el desenvolupa- ment industrial i tecnològic que hi ha hagut a la comarca del Vallès durant la dècada dels vuitanta han situat l'Autònoma en el centre neuràlgic d'un dels principals pols de desenvolupament de Catalunya.

Una universitat completa

El campus de Bellaterra configura una universitat amb totes les facultats i escoles dels camps

humanístic, científic i tècnic. Situat al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, està molt ben comunicat per autopistes, carreteres i trens amb Barcelona i les comarques que l'envolten. La UAB és una universitat completa i amb campus propi.

Al moment de la seva fundació, l'Autònoma fou dotada de quatre facultats: Filosofia i Lletres, Medicina, Ciències i Ciències Econòmiques i Empresarials. Tres anys després (1971), es van crear les facultats de Dret i de Ciències de la Informació, aquesta última denominada actualment Facultat de Ciències de la Comunicació. No fou fins l'any 1982 que es creà la Facultat de Veterinària.

La primera facultat creada per decisió de la Generalitat, un cop assumides ja les competències estatutàries en matèria d'ensenya ment superior, va ser la de Ciències Polítiques i de Sociologia, que va començar la seva activitat docent l'any 1986. L'any 1990, es va produir la transformació en facultat de la Secció de Psicologia (integrada, fins l'any 1990, a la Facultat de Filosofia i Lletres).

Paral lelament, es van anar constituint les escoles universitàri es, que completen els centres docents situats al campus de Bellaterra: l'Escola Universitària de Traductors i d'Intèrprets (creada el 1972) i l'Escola Universitària de Mestres "Sant Cugat" (el 1973), que durant el curs 1992-1993 van constituir-se com a facultats: Facultat de Traducció i d'Interpretació i Facultat de Ciències de l'Educació. Finalment, cal afegirhi les escoles universitàries d'Estudis Empresarials i d'Informàtica, de la ciutat de Sabadell.

El curs 1992-1993, va culminar l'actual configuració del campus de Bellaterra amb l'obertura de la Vila Universitària, un complex residencial que facilita la dedicació acadèmica d'estudiants i professors i n'enriqueix la convivència. A la Vila Universitària, es va ubicar l'Escola Superior d'Hostaleria de Catalunya i l'Hotel-escola Campus.

L'esforç de dotar d'uns serveis adequats la nostra universitat es veurà completat amb la construcció d'una gran superfície, comercial, de restauració i d'equipaments: la nova plaça cívica.

Una universitat amb investigació de punta

L'Autònoma és una institució pionera en la promoció de la investigació, i per això no és estrany que s'hagi fet un gran esforç durant els darrers anys perquè al mateix campus s'hi estableixin diversos instituts i centres especialitzats en la recerca: el Centre Nacional de Microelectrònica, el Laboratori General d'Assaigs i d'Investigacions de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Anàlisi Econòmica, el Centre d'Estudis Demogràfics, l'Institut de Biologia Fonamental "Vicent Villar i Palasí", l'Institut Universitari d'Estudis Europeus, l'Institut de Física d'Altes Energies, etc.

A més, la Universitat Autònoma de Barcelona forma part de dues societats anònimes, Barcelona Tecnologia i Parc Tecnològic del Vallès, aquesta darrera situada al costat mateix del campus, a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.